Về chúng tôi

HIỆP HỘI THÁNH MẪU hay “HIỆP SỐNG KITÔ” (CLC)

TRONG HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

 

- Sứ mạng của Hội Thánh trên thế giới đang đòi hỏi các Tổ Chức Tông Đồ của người Công giáo phải càng ngày càng phát triển trên bình diện quốc tế. Bởi vì cơ cấu mỗi ngày một tiến bộ, xã hội ngày nay càng ngày càng biến đổi”

Các Tổ Chức Công Giáo Quốc tế (OIC) sẽ đạt được mục đích hơn, nếu các Đoàn Thể thành viên và các Hội Viên của các Đoàn Thể đó đoàn kết chặt chẽ với nhau” (Vatican II, Sắc lệnh TĐGD, số 19).

- “Hàng giáo phẩm phải kể HHTM, Hội đoàn hoàn toàn phục tùng các ngài trong khi thi hành các việc tông đồ, vào số những chiến sĩ Tông đồ thực thụ, đúng với biệt hiệu Ta đã tặng cho HHTM từ xưa, là người ta phải xếp HHTM vào hàng ngũ cộng sự viên của việc tông đồ Giáo Phẩm” (Tông hiến Bis saeculari, PIO XII 1948)

- “Liên Hội Quốc Tế các Cộng Đồng Sống Kitô (gọi tắt là CLC - HIỆP SỐNG KITÔ) đã được Hội Thánh rất am hiểu về hội đoàn của chúng con. Chúng con hãy thực thi trọng điểm CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG của Hội Đoàn mình là “Cảm thông với Giáo Hội, yêu mến và trung tín với Giáo Hội” (Đức Phaolo VI, diễn văn 15-1-1972).

A. GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP HHTM TẠI RÔMA (1563-1602)

1. NHỮNG SÁNG LẬP VIÊN:

- Cha JEAN LEUNIS (1535-1584): Cũng gọi là Leonius, Léon, Leonis, một linh mục dòng Tên, giáo sư đại học ROMA, vào năm 1563 đã lập một Hiệp Hội mang tước hiệu THÁNH MẪU TRUYỀN TIN dành cho các sinh viên ưu tú trong học viện. Là một linh mục thông thái, năng động và thánh thiện, cha được bề trên sai đi dạy nhiều nơi. Tới đâu ngài cũng lập các chi nhánh Hiệp Hội Thánh Mẫu Truyền Tin như ở Paris, Lyon, Clermont, Billom...

- Cha FRANCOIS COSTER (1532-1619): Đã nhiệt thành phát triển HHTM của cha Jean Leunis tại Roma, Paris, Douai, Cologne... và đã xuất bản một cuốn Luật Hội (Het Boeksken der Broederschap: Libellus Sodalitatis) vào năm 1586.

- Cha CLAUDE ACQUAVIVA (1581-1615): Bề Trên Cả thứ V của dòng Tên, đã lãnh đạo HHTM của Học Viện Roma. Tự tay ngài đã thảo ra những quy luật bổ túc cho HHTM của cha Jean Leunis, và chính ngài đã đệ đơn thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng Grêgoriô XIII công nhận HHTM làm Tổng Hội.

2. TỔNG HỘI HỌC VIỆN RÔMA (PRIMA - PRIMARIA):

- Năm 1584: ĐỨC GIÁO HOÀNG GRÊGORIÔ XIII ngày 05/12/1584 đã ban trọng sắc “OMNIPOTENTIS DEI - Thiên Chúa Toàn Năng” để tôn Hiệp Hội Thánh Mẫu Truyền Tin của cha Jean Leunis lên làm TỔNG HỘI (Prima - Primaria), là đầu và mẹ các Hiệp Hội khác. Đức Thánh Cha còn ban nhiều ân xá cho HHTM và ủy nhiệm cho Bề Trên Cả Dòng Tên lãnh đạo và thâu nhận các Hiệp Hội Thánh Mẫu khác.

- Năm 1587: ĐỨC GIÁO HOÀNG SIXTÔ V đã ban hai Đạo Sắc: SUPERNA DISPOSITIONE và ROMANUM DECET, ban phép thành lập nhiều HHTM trong các Học Viện và Chủng Viện ngoài quyền hạn của dòng Tên.

- Năm 1602: ĐỨC GIÁO HOÀNG CLÉMENT VIII ban Đoản Sắc CUM SIT NOBIS, để thành lập các HHTM trong khắp các Xứ Đạo, và phải gia nhập với Tổng Hội Học Viện ROMA.

B. GIAI ĐOẠN THĂNG TRẦM CỦA HHTM (1748-1824):

1. TRỌNG SẮC VÀNG “GLORIOSAE DOMINAE”:

- Năm 1748: ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊDICTÔ XIV- Giáo Hoàng Hội Viên HHTM, đã ưu đãi HHTM ban nhiều Đạo Sắc để khen ngợi, ban các ân xá để tưởng thưởng HHTM trong thời gian 1748-1758 như: “PRAECLARIS ROMANORUM PONTIFICUM 24/4/1748, QUEMADMODUM PRESBYTERI 15/7/1749, QUO TIBI 8/9/1751 lập HHTM Nữ Giới, LAUDABILE ROMANORUM PONTIFICUM 15/2/1758”. Nhất là Trọng Sắc Vàng “GLORIOSAE DOMINAE - Chúa Bà Vinh Hiển” ban ngày 27/9/1748. Trọng Sắc là văn kiện Tòa Thánh đặc biệt có đóng ấn chỉ của Giáo Hoàng, đã nhiệt liệt tán thưởng, cổ võ và ban nhiều đặc ân cho HHTM là những Hội đoàn rất có công với Giáo Hội.

2. HHTM LÀ CỦA GIÁO HỘI

- Năm 1773: MỘT KỶ NGUYÊN ĐEN TỐI CỦA Dòng Tên, trong Đoản Sắc DOMINUS AC REDEMPTOR 27/7/1773, Đức Giáo Hoàng Clement XIV bãi bỏ Dòng Tên, nhưng duy trì lại HHTM, một công việc của Dòng Tên. 14/11/1773, ban Đạo Sắc COMMENDATISSIMAM, Đức Giáo Hoàng Clement XIV tôn trọng Tổng Hội Học Viện Roma và trao cho Hội Đồng Hồng Y quản nhiệm và thâu nhận các Hiệp Hội Thánh Mẫu vào Tổng Hội thay Dòng Tên. Năm 1773 là kỷ nguyên phát triển bề rộng của HHTM ra khắp các tầng lớp xã hội, nhất là trong giới phụ nữ.

- Năm 1824: Dòng Tên được tái lập, HHTM lại được đặt dưới sự lãnh đạo của Dòng và quyền thâu nhận vào Tổng Hội lại được trao trả cho Bề Trên Cả Dòng Tên. Các Đức GH LÊÔ XII, PIÔ IX, LÊÔ XIII, PIÔ X lần lượt ban nhiều đặc ân mới tán thưởng HHTM và coi là của riêng Giáo Hội.

C. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN HIỆP HỘI THÁNH MẪU (1948-1967)

1. MỘT KỶ NGUYÊN SÁNG CHÓI

- Năm 1948: ĐỨC GH PIÔ XII - Giáo Hoàng Hội Viên, đã mở một kỷ nguyên sáng chói cho HHTM, để thích ứng với thời đại, và phục hưng tinh thần thánh thiện nguyên thủy của HHTM ban đầu. Kỷ niệm 200 năm Trọng Sắc Vàng GLORIOSAE DOMINAE, ngày 27/9/1948 Đức Thánh Cha PIÔ XII đã ban một Tông Hiến chữ đầu là “BIS SAECULARI - Hai Thế Kỷ” để xác định HHTM là CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH thực sự hoạt động trong khắp Giáo Hội, và ban NHỮNG NGUYÊN TẮC LÀM HIẾN CHƯƠNG CĂN BẢN sinh hoạt của HHTM, bổ túc cho các QUY LUẬT CHUNG HỘI.

2. LIÊN HỘI QUỐC TẾ HHTM:

- Năm 1953: Ảnh hưởng Tông Hiến BIS SAECULARI thật là sâu sa và rộng lớn, các HHTM khắp nơi đua nhau phục hưng và thích ứng với Tông Hiến, một tổ chức HHTM Quốc Tế được thành lập ngày 2/7/1953 gọi là LIÊN HỘI QUỐC TẾ HHTM và là thành viên của TỔ CHỨC QUỐC TẾ CÔNG GIÁO (OIC).

- Năm 1954: một Đại Hội Liên Hội Quốc Tế lần thứ I mở tại ROMA Italia với 64 phái đoàn đại biểu các HHTM của 64 nước tham dự dưới quyền chủ tọa tối cao của Đức Giáo Hoàng PIÔ XII.

- Năm 1959: một Đại Liên Hội Quốc Tế lần thứ II mở tại NEWYORK Hoa Kỳ, với đại biểu của 45 nước tham dự. Đức Giáo Hoàng GIOAN XXIII đã ban một Thông Điệp truyền thanh “GLORIFICATE DEUM”.

- Năm 1964: Đại Hội Liên Hội Quốc Tế lần thứ III mở tại BOMBAY Ấn Độ vào dịp Đại Hội Quốc Tế Lần Thứ 38 tại Bombay.

D. GIAI ĐOẠN CANH TÂN HIỆP SỐNG KITÔ (CLC) (1967-2009):

1. Năm 1967: NHỮNG CỘNG ĐỒNG SỐNG KITÔ (CLC) hay HIỆP HỘI THÁNH MẪU CANH TÂN:

Sau Công Đồng Vaticanô II (1965), năm 1967 Liên Hội Quốc Tế Hiệp Hội Thánh Mẫu trong Hội Nghị Quốc Tế họp tại Roma đã sửa đổi Những Nguyên Tắc Chung HHTM và canh tân theo đường hướng Công Đồng Vaticanô II. Giáo Hội đã chuẩn y những TÂN NGUYÊN TẮC CHUNG thay thế các Quy Luật cũ, và cải tên từ LIÊN HỘI QUỐC TẾ HIỆP HỘI THÁNH MẪU thành “LIÊN HỘI QUỐC TẾ CÁC CỘNG ĐỒNG SỐNG KITÔ” (World Federation of the Christian Life Communities- Fédération Mondiale des Communautés de Vie Chrétienne) gọi tắt là HIỆP SỐNG KITÔ (CLC).

2. TỔNG HỘI và HỘI VIÊN

Từ 1584-1968 Tổng Hội Học viện Roma được Tòa Thánh ban quyền thâu nhận các Hiệp Hội khắp nơi để thông hưởng ân xá đã ban cho Tổng hội, số Hiệp Hội gia nhập tổng hội đã lên tới 85.600 (bis saeculari, 28 – Progressio No. 1,70).

Từ ngày 25-3-1968, Tòa Thánh đã chấp nhận, với sự thỏa thuận của Bề trên Tổng quyền Dòng Tên, cho mỗi Liên Hội Quốc Gia Thành Viên của Liên Hội Quốc Tế được thâu nhận các Hiệp Hội trong quốc gia mình thay thế cho Tổng hội Roma, mọi quyền lợi thiêng liêng vẫn như trước (Nguyên Tắc Chung 17-19, Tân Quy Luật 4).

2. TRỤ SỞ CỦA TỔNG HỘI HSKT (HHTM) QUỐC TẾ HIỆN NAY:

Tổng Hội Quốc Tế Hiệp Sống Kitô (CLC) có Trụ Sờ tại: Borgo Spirito 5, ROME, ITALIE

HIỆP SỐNG KITÔ - HIỆP HỘI THÁNH MẪU

50 NĂM TRONG CỘNG ĐỒNG GIÁO HỘI VIỆT NAM 1960-2010

Sứ mạng của Hội Thánh trên thế giới đang đòi hỏi các Tổ Chức Tông Đồ của người Công giáo phải càng ngày càng phát triển trên bình diện quốc tế. Bởi vì cơ cấu mỗi ngày một tiến bộ, xã hội ngày nay càng ngày càng biến đổi”

Các Tổ Chức Công Giáo Quốc tế (OIC) sẽ đạt được mục đích hơn, nếu các Đoàn Thể thành viên và các Hội Viên của các Đoàn Thể đó đoàn kết chặt chẽ với nhau” (Vatican II, Sắc lệnh TĐGD, số 19).

“Hàng giáo phẩm phải kể HHTM, Hôi đoàn hoàn toàn phục tùng các ngài trong khi thi hành các việc tông đồ, vào số những chiến sĩ Tông đồ thực thụ, đúng với biệt hiệu Ta đã tặng cho HIỆP HỘI THÁNH MẪU từ xưa, là người ta phải xếp HHTM vào hàng ngũ cộng sự viên của việc tông đồ Giáo Phẩm”

(Tông Hiến Bis saeculari, PIO XII 1948)

“Liên Hội Quốc Tế các Cộng Đồng Sống Kitô (hay HIỆP SỐNG KITÔ - CLC) đã được Hội Thánh rất am hiểu về hội đoàn của chúng con. Chúng con hãy thực thi trọng điểm các Nguyên Tắc Chung của Hội Đoàn mình là “Cảm thông với Giáo Hội, yêu mến và trung tín với Giáo Hội” (Đức Phaolo VI, diễn văn 15-1-1972).

I. GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN (1955-1975)

1. LƯỢC SỬ

Tại Việt Nam, Hiệp Hội Thánh Mẫu đã có từ trên 100 năm, nhưng chính thức hoạt động từ năm 1955 như sau: Năm 1895: Hiệp Hội Thánh Mẫu Mẹ Hằng Cứu Giúp được thành lập tại trường Taberd Sàigòn. Năm 1937: Hàng Giáo phẩm VN thành lập HHTM Giáo dân trong nhiều Giáo phận Miền Bắc VN như: Bùi chu, Phát diệm, Hà nội, hải phòng, Thái bình...

- Năm 1955: HHTM/VN được thành lập quy tụ HHTM nhiều Giáo Xứ Di cư trong các Giáo Phận Nam VN. Các Ngành Nữ Đoàn Bác Ái HHTM, Phụ Huynh HHTM, Thanh Mẫu HHTM, Thanh Niên HHTM, Thanh Nữ HHTM... đã lần lượt được thành lập tại các Giáo Phận Miền Nam Việt Nam như: Sài-gòn, Xuân lộc, Phú cường, Đà lạt, Long xuyên, Quy nhơn, Đà nẵng, Kon-tum, Buôn-ma-thuột, Mỹ tho, Nha trang, Cần thơ...

- Năm 1957: Liên Hội HHTM/VN là thành phần CGTH/VN. Gồm nhiều Ngành: Linh mục, Chủng sinh, Sinh viên, Học sinh, Phụ huynh, Nữ đoàn Bác ái, Thanh mẫu, Gia Trưởng, Thanh thiếu niên, Thanh thiếu nữ, Thiếu nhi.

- Năm 1964: Hội Đồng Giám Mục Nam VN đã bổ nhiệm Linh Mục Giacôbê ĐỖ MINH LÝ làm Giám Đốc HHTM Toàn Quốc (Văn Thư số 045/747/UBGM/TĐGD ngày 26.4.1964). Riêng tại Tổng Giáo Phận Sàigòn, Đức Tổng Giám Mục Phaolô NGUYỄN VĂN BÌNH đã bổ nhiệm LM Giacôbê ĐỖ MINH LÝ làm Giám Đốc HHTM Giáo Phận Sàigòn (Văn thư số 377/66 ngày 17.05.1966).

- Năm 1967: Tân Quy Luật Liên Hội Quốc Gia HHTM/VN được Đại Hội Toàn Quốc biểu quyết, được Liên Hội Quốc Tế tán dương và Hội Đồng Giám Mục VN chuẩn y thi hành ngày 5/1/1969.

- Năm 1969: Hội Đồng Giám Mục VN đã bổ nhiệm LM Giacôbê ĐỖ MINH LÝ làm TỔNG GIÁM ĐỐC HHTM TRUNG ƯƠNG.

- Năm 1971: Liên Hội Hiệp Sống Kitô (HHTM) trực thuộc Ủy Ban Giám Mục Truyền Bá Phúc Âm. Đại hội Toàn Quốc lần III hoạch định đường hướng tông đồ theo Công đồng Vatican II và đường lối mục vụ của HĐGM/VN, nhằm truyền bá Phúc Âm, phục vụ giới trẻ và người nghèo.

- Năm 1973: LM Đaminh ĐINH VĂN VÃNG đã được Đức Tổng Giám Mục bổ nhiệm làm LM Phụ Tá Giám Đốc HHTM Tồng Giáo Phận Sàigòn Đặc Trách Ngành GIỚI TRẺ HHTM.

- Năm 1974: Hiệp Sống Kitô- HHTM trực thuộc Ủy Ban Giám Mục Tông Đồ Giáo Dân.

- Năm 1975: Các Hiệp Hội Thánh Mẫu tạm ngưng hoạt động theo chỉ thị của Ủy Ban Quân Quản.

2. TRỤ SỞ CHÍNH LIÊN HỘI TRUNG ƯƠNG HIỆP SÔNG KITÔ (HHTM)

Trụ Sở Chính của HIỆP SỐNG KITÔ TRUNG ƯƠNG hay HIỆP HỘI THÁNH MẪU đặt tại số 3-5 Chữ Đồng Tử Phường 7. Tân Bình. TP Hồ chí Minh. ĐT: 38643353- 38638334. Tại đây có đặt Văn phòng Trung Ương HSKT (HHTM) và Tòa soạn Nguyệt San HIỆP SỐNG, NGUYỆN ĐƯỜNG THÁNH MẪU và HỘI TRƯỜNG SINH HỌAT.

3. NGUYỆN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG HSKT-HHTM (Xem Phụ Lục 4)

- 1955: Giáo quyền Địa phương chuẩn y thiết lập “Nguyện đường công chúng” ngày 20/6/1955.

- 1960: Tái thiết Nguyện Đường Thánh Mẫu và hiến dâng Đức Mẹ Vô Nhiễm ngày 8/12/1960.

- 1958: Tôn kính Thánh tượng Đức Mẹ Lộ Đức do HHTM Quốc Tế tặng, do ĐGH Pio XII làm phép.

Nguyện đường Thánh Mẫu là nơi thành lập các Hiệp Hội Thánh mẫu: Linh mục (1955), Học sinh (1955) Nữ đoàn Bác ái (1957), Sinh viên (1959), Phụ huynh (1959), Thanh mẫu (1962), Thanh niên thanh nữ (1956).

4. ĐẠI DIỆN GIÁO PHẨM

- 1957-1993: TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG ƯƠNG HSKT (HHTM) VN: Lm Giacôbê ĐỖ MINH LÝ.

- 1971-1972: Phụ tá T. Giám đốc Trung Ương Toàn quốc: Lm Giacôbê ĐỖ HỮU LINH.

- 1973-1975: Phụ tá T. Giám Đốc Trung Ương Toàn quốc: Lm Đaminh ĐINH VĂN VÃNG.

5. PHÁP LÝ

TÂN QUY LUẬT LIÊN HỘI QUỐC GIA HIỆP HỘI THÁNH MẨU VIỆT NAM hay LUẬT SỐNG HIỆP SỐNG KITÔ (CLC) VIỆT NAM (Xem Phụ Lục 1)

ĐƯỢC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM CHUẨN Y NGÀY 5-1-1969

Chiếu theo điều 21 chương V Quy Luật này quy định, Ngày 14 tháng 5 năm 1967 trong phiên họp Hội Nghị Toàn Quốc Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam tại Sàigòn, Tổng Hội Đồng Trung Ương Quốc Gia gồm các LM Giám Đốc, Ban Chấp Hành Liên Hội toàn quốc, Đại diện Hiệp Hội Thánh Mẫu các Giáo phận, các Liên Đoàn, các Ngành Hiệp Hội trong nước đã biểu quyết chấp thuận toàn bộ TÂN QUY LUẬT LIÊN HỘI HHTM/VN, sau khi đã tu chỉnh các đề nghị sửa chữa cho hoàn hảo.

Trong Hội Nghị Quốc Tế HHTM tại Rôma ngày 19 đến 21-10-1967 mà phái đoàn Liên Hội HHTM Việt Nam có tham dự, để biểu quyết chấp nhận TÂN QUY LUẬT VÀ QUY CHẾ LIÊN HỘI QUỐC TẾ (sau đó đã được Tòa Thánh châu phê vào ngày 25-3-1968), LM Đỗ Minh Lý đã đệ trình bản TÂN QUY LUẬT LIÊN HỘI HHTM/VN và đã được Liên Hội Quốc Tế tán thưởng khích lệ nồng nhiệt.

Ngày 7-6-1968 LM Giám Đốc Liên Hội Toàn Quốc đã đệ trình bản Tân Quy Luật này qua Đức Cha Nguyễn Khắc Ngữ - Đặc trách CGTH/VN, để xin Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chuẩn y. Trong phiên họp thường niên của các Đức Giám Mục Việt Nam ngày 3-5 tháng 1-1969, bản TÂN QUY LUẬT HIỆP HỘI THÁNH MẪU VIỆT NAM này đã được hàng Giám Mục Việt Nam thông qua và thỏa thuận cho thi hành trong toàn quốc.

Ngày 8-5-1971 Hội Nghị Toàn Quốc HHTM/VN tại Sàigon đã biểu quyết tu chỉnh Điều 1, 2, 5, 7 phù hợp với những điều sửa đổi và đệ trình Tòa thánh châu phê ngày 31-5-1971.

CHUẨN Y CỦA HÀNG GIÁM MỤC VIỆT NAM.

TÒA GIÁM MỤC LONG XUYÊN NAM VIỆT NAM

Long Xuyên ngày 11-1- 1969

Kính Gửi: Cha Jac Đỗ Minh Lý - Giám Đốc HHTM/VN

124 đường Thánh Mẫu Chí Hòa. Sài Gòn

Kính thưa Cha,

Tôi xin trân trọng báo Cha hay là Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trong phiên họp ngày 3-5 tháng 1 năm 1969, đã thông qua bản “TÂN QUY LUẬT CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU VIỆT NAM”, và thỏa thuận cho thi hành ở những nơi nào có hội đoàn này.

Trong khi báo tin mừng này, tôi xin cầu chúc cho Cha mạnh giỏi, cho hội đoàn được nhờ Cha hướng dẫn, để tiến phát mỗi ngày một thêm sâu rộng, cho sáng danh Chúa và Đức Mẹ.

Thân ái kính chào Cha.

Micae NGUYỄN KHẮC NGỮ

Giám Mục Long Xuyên- Đặc trách CGTHVN

II. GIAI ĐỌAN TẠM NGƯNG (1975-1994)

- Năm 1975: Theo lệnh của Ủy Ban Quân Quản, tất cả các Hội Đoàn Tông Đồ Giáo Dân trong đó có Hiệp Hội Thánh Mẫu đã tạm ngưng hoạt động tại cấp Trung Ương và Giáo Phận. Tuy nhiên tại các địa phương, một số Xứ Đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu vẫn âm thầm duy trì các sinh hoạt thuần túy đạo đức thiêng liêng như dự lễ đọc kinh trong nhà thờ và làm các công tác phục vụ Nhà Chúa.

- Năm 1980: Linh Mục Phụ Tá Giám Đốc Đa-minh ĐINH VĂN VÃNG được Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình bổ nhiệm làm chính xứ Giáo Xứ Sao Mai, Hạt Chí Hòa.

- Năm 1992: Do tuổi cao sức yếu, Linh Mục Giám Đốc Giacôbê Đỗ Minh Lý đã làm đơn xin nghỉ hưu và trao trả Trụ Sở Hiệp Hội Thánh Mẫu và Nguyện Đường Thánh Mẫu cho Tòa Tổng Giám Mục.

- Năm 1993: Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn văn Bình đã ký giấy bổ nhiệm Linh mục Đaminh ĐINH VĂN VÃNG, chính xứ Sao Mai kiêm nhiệm QUYỀN GIÁM ĐỐC HIỆP HỘI THÁNH MẪU qua Văn Thư số 101/VP-93 ký ngày 07/06/1993.

- Năm 1994: Đức Giám Mục Phụ Tá Aloisiô PHẠM VĂN NẪM đã đại diện Đức Giám Mục Giám Quản Nicola HUỲNH VĂN NGHI ký Văn Thứ số 090/VP-94 ngày 24/09/1994 tách Nguyện Đường Thánh Mẫu khỏi Giáo Xứ Chí Hòa và cho sát nhập vào Giáo Xứ SAO MAI, đồng thời trao quyền quản nhiệm Nguyện Đường Thánh Mẫu cho Linh mục Đaminh ĐINH VĂN VÃNG, chính xứ Sao Mai kiêm Giám Đốc Hiệp Hội Thánh Mẫu, để tiện việc quản lý và điều hành các sinh hoạt Hiệp Hội.

III. GIAI ĐỌAN TÁI TỤC (1995-2010):

1. TÁI LẬP VÀ TÁI CẤU TRÚC HIỆP HỘI (1994-2009):

- Năm 1994: Sau khi nhận nhiệm vụ, Linh mục Đaminh ĐINH VĂN VÃNG đã liên lạc với các Giáo Xứ có Hiệp Hội Thánh Mẫu trước đây để đề nghị sinh hoạt trở lại và thành lập thêm nhiều Xứ Đoàn mới. Sát nhập Ngành Phụ Huynh HHTM và Bác Ái HHTM thành Liên Đoàn BÁC ÁI THÁNH MẪU GIÁO PHẬN và chọn một Ban Chấp Hành Lâm Thời cho Liên Đoàn Giới Trẻ TM và Bác Ái TM để điều hành các sinh hoạt Hiệp Hội.

- Năm 1996: Tổ chức bầu chọn Hội Đồng Quản Trị các cấp từ XỨ ĐOÀN, HIỆP ĐOÀN LIÊN HẠT, LIÊN ĐOÀN GIÁO PHẬN VÀ TỔNG ĐOÀN HIỆP SỐNG KITÔ (HHTM) TRUNG ƯƠNG. Nhiệm kỳ Hội Đồng Quản Trị là 3 năm. (Xem PHỤ LỤC 6 về Danh Sách Hội Đồng Quản Trị Tổng Đoàn Hiệp Sống Kitô - HHTM Trung Ương).

- Năm 1997: Sát nhập Ngành Phụ Huynh HHTM và Bác Ái HHTM thành Liên Đoàn BÁC ÁI THÁNH MẪU GIÁO PHẬN.

- Năm 2009: Phân Ngành Giới Trẻ TM GP theo lứa tuổi thành LĐ GIỚI TRẺ THÁNH MẪU (18-25 tuổi) và LĐ GIA ĐÌNH THÁNH MẪU (25-50 tuổi) để tiện việc sinh hoạt và học tập huấn luyện.

2. VỀ CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN HỘI VIÊN:

- Năm 1996-2009: Linh Mục Giám Đốc HSKT (HHTM) biên soạn lại LUẬT SỐNG GIỚI TRẺ THÁNH MẪU cho thích nghi với hoàn cảnh xã hội, đồng thời biên soạn các tài liệu huấn luyện Hội Viên về nhân bản, Lời Chúa và linh đạo HSKT (HHTM) như sau:

- SỐNG NHÂN BẢN để nên một người trưởng thành về nhân cách luôn biết ứng xử vị tha.

- SỐNG ĐỨC TIN bằng Đức Cậy và Đức Mến để nên Tín Hữu đạo đức luôn Xin Vâng ý Chúa.

- SỐNG TIN MỪNG để nên Môn đệ của Chúa Giêsu bằng thực hành giới răn yêu thương.

- SỐNG CHỨNG NHÂN để nên Tông Đồ của Chúa Giêsu bằng việc dấn thân phục vụ mọi người trong mội trường sống và làm việc của mình theo Kinh Hòa Bình (Xem PHỤ LỤC 7 Về các sách Linh Đạo Hiệp Sống Kitô - Tủ Sách Học Sống Lời Chúa đã xuất bản).

- Năm 2005: Từ Tháng 2/2005 mỗi tháng xuất bản một số báo GIAO LƯU HIỆP SỐNG để giúp tư liệu học tập huấn luyện Hội Viên các Xứ Đoàn. Đến nay (Tháng 7/2009) đã được 54 số báo (tương đương 4 năm 8 tháng).

3. SINH HOẠT HỘI HỌP: Ban Chấp Hành mỗi Liên Đoàn đều hội họp mỗi tháng một lần để kiểm điểm công tác tháng qua và kế họach làm việc tháng tới. Ngoài ra Ban Chấp Hành các Xứ Đoàn mỗi tháng đều về tham dự sinh hoạt chung Liên Đoàn một lần như sau:

- LĐ Bác Ái TM sinh hoạt từ 15g00 đến 17g00 Thứ Hai cuối tháng tại Nguyện Đường TM.

- LĐ Gia Đình TM sinh hoạt từ 17g30 đến 19g30 Thứ Bảy cuối tháng tại Nhà Thờ Sao Mai.

- LĐ Giới Trẻ TM sinh hoạt từ 16g00 đến 18g00 Chúa Nhật đầu tháng tại Nguyện Đường TM.

4. HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC:

a) CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN:

- LĐ BÁC ÁI TM: Mỗi năm Ban Chấp Hành LĐ Bác Ái TM đều tổ chức các buổi Tĩnh Huấn Hội Học về ội Hội Học

Linh Đạo HIỆP SỐNG KITÔ (HHTM), về phòng chống HIV-AIDS, về Thư Chung Mục Vụ của HĐGM VN cho các Ban Chấp Hành và Hội Viên vào trước Thánh Lễ mừng Bổn Mạng LĐ, tổ chức Đại Hội Cuối Năm để các Xứ Đoàn bá cáo về Tình Hình Sinh Hoạt tại Nguyện Đường TM Trung Ương.

- LĐ GIỚI TRẺ TM: Mỗi năm vào dịp Hè, LĐ Giới Trẻ TM đều mở các KHÓA HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG cấp I, II, III để đào tạo các Huynh Trưởng Ban Chấp Hành cấp Xứ Đoàn, Hiệp Đoàn và Liên Đoàn. Vào trước Lễ Truyền Tin Truyền Thống HSKT (25/03) và Lễ Bổn Mạng LĐ Têrêsa (01/10), Ban Chấp hành và Ban Huấn Luyện Liên Đoàn Giới Trẻ TM đều tổ chức trại HỌP BẠN để Hội Viên các Xứ Đoàn có dịp giao lưu sinh hoạt và thi đua với nhau tại các địa điểm như NT Phaolô Phú Lâm, NT Don Bosco Quận 12, NT Sơn Lộc Củ Chi, NT Tân Thông Củ Chi, TV Lasan Mai Thôn v.v...

b) CÔNG TÁC BÁC ÁI XÃ HỘI:

Mỗi năm Ban Chấp hành Liên Đoàn Bác Ái Thánh Mẫu đều tổ chức 3 đợt quyên góp vào lễ Truyền Tin Truyền Thống (25/03), lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Bổn Mạng LĐ BATM (31/5) và lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Bổn Mạng Nguyện Đường TM (8/12) để kêu gọi các Xứ Đoàn đóng góp quỹ Truyền Giáo, quỹ Bác Ái Xã Hội và quỹ Phát Triển Hiệp Hội, đồng thời tổ chức các chuyến công tác thăm viếng tặng quà cho các đồng bào dân tộc tại vùng sâu vùng xa như Kàrèn Đàlạt, Thanh Lương Bình Phước, thăm bệnh nhân tại các bệnh viện như An Bình Q 5, Ung Bướu Gia Định, thăm người tàn tật như Trại cùi Bến Sắn Bình Dương, Nhà Nuôi Người Già Tân Thông Củ Chi, Nhà Dưỡng Lão Quận 12 và Nhà nuôi người già Thiên Bình Long Thành, thăm các Giáo Điểm truyền Giáo như Gò Mây Bình Hưng Hòa, Cầu Lớn Hóc Môn, Gioan Phaolô II Cần Giờ...

c) CÔNG TÁC THĂM VIẾNG PHÁT TRIỂN:

Mỗi năm Ban Chấp Hành LĐ BATM, GĐTM, GTTM đều tổ chức đi thăm các Xứ Đoàn trong dịp Tết Nguyên Đán, dịp lễ mừng Bổn Mạng các Xứ Đoàn hay các lễ ra mắt Xứ Đoàn mới.

5.TÌNH HÌNH HIỆN NAY:

Đến nay (2009), riêng tại Tổng Giáo Phận TP Hồ chí Minh đã có 41 Xứ Đoàn thuộc 3 Ngành (Bác Ái TM, Gia Đình TM và Giới Trẻ TM), sinh hoạt tại 25 Giáo Xứ trong 7 Giáo Hạt như sau:

- LĐ Bác Ái TM: Gồm 15 Xứ Đoàn trong 6 Giáo Hạt, sĩ số khoảng 1776 Hội Viên.

- LĐ Gia Đình TM: Gồm 9 Xứ Đoàn trong 6 Giáo Hạt, sĩ só khoảng 284 Hội Viên.

- LĐ Giới Trẻ TM: Gồm 17 Xứ Đoàn trong 7 Giáo Hạt, sĩ số khoảng 510 Hội Viên.

6. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HIỆP SỐNG KITÔ (HIỆP HỘI THÁNH MẪU) TRUNG ƯƠNG 2009-2012:

1- Trưởng Hội: Ông Antôn NGUYỄN ĐÌNH LÂM.

2- Phó Hội Đặc Trách Bác Ái TM: Bà Maria LÊ THỊ THỤC.

3- Phó Hội Đặc Trách Gia Đình TM: Bà Maria HOÀNG THỊ NHIỄU

4- Phó Hội Đặc Trách Giới Trẻ TM: Ông Phêrô NGUYỄN VĂN HUYỀN

5- Tổng Thư Ký: Cô Maria TRẦN THỊ THOA

6- Tổng Thủ Quỹ: Bà Catarina ĐÀO THỊ CHIẾN

7- Tổng Tập Huấn: Ông Giuse PHẠM XUÂN TRƯỜNG

8- Trưởng Ban Phụng Vụ Nguyện Đường: Ông Phanx X NGUYỄN DUY HINH

IV. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI

1. TẠI TRUNG ƯƠNG:

- Cộng tác duy trì và phát triển tờ GIAO LƯU HIỆP SỐNG là phương tiện thông tin liên lạc giữa các Liên Đoàn và giúp tư liệu học tập sinh hoạt hằng tuần hằng tháng của các Xứ Đoàn

- Hoàn chỉnh trang WEBSITE trên mạng internet để quảng bá và giới thiệu về HSKT-HHTM.

- Lập Văn Phòng HSKT-HHTM hoạt động thường xuyên tại Nguyện Đường Thánh Mẫu, có trang bị các phương tiện máy móc văn phòng như: vi tính, máy in, máy phôtô và bố trí nhân viên thường trực.

- Cử đoàn thăm viếng các Giáo Phận để xin phép hoạt động hay xin được tái tục.

2. TẠI TỔNG GIÁO PHẬN TP HỒ CHÍ MINH:

- Phát triển HSKT-HHTM tai các Giáo Xứ chưa có và gia tăng sĩ số Hội Viên tại các Xứ Đoàn.

- Ban Chấp Hành 3 Liên Đoàn thăm viếng thường niên các Xứ Đoàn trong Liên Đoàn.

- Trẻ hoá thành viên Ban Chấp Hành các Xứ Đoàn, Hiệp Đoàn và Liên Đoàn.

3. TẠI CÁC XỨ ĐOÀN:

- Giúp Hội Viên các Xứ Đoàn sinh hoạt theo Luật Sống HSKT (HHTM), cụ thể bổ sung phần Học Sống Lời Chúa hằng tuần dựa theo báo Giao Lưu Hiệp Sống.

- Phát động đọc kinh tối tại các nhà Hội Viên theo chiều hướng canh tân (có đọc và suy niệm Lời Chúa) và khuyến khích thanh thiếu niên cùng tham gia giờ kinh gia đình.

Nguyện Đường Thánh Mẫu Trung Ương ngày 01 tháng 07 năm 2009

LM TỔNG GIÁM HUẤN TRUNG ƯƠNG HIỆP SỐNG KITÔ (HHTM)

Đaminh ĐINH VĂN VÃNG