Văn Thư

VĂN THƯ HÀNH CHÁNH

HIỆP HỘI THÁNH MẪU hay Những Cộng Đoàn Sống Đời Kitô (Christian Life Communities) gọi tắt là HIỆP SỐNG KITÔ (CLC) là một hội đoàn Công Giáo Tiến Hành đã được Hội Thánh công nhận từ hơn 400 năm. Hiệp Hội Thánh Mẫu có mặt tại Việt Nam từ 100 năm nay,...

1