Thông Tin Hiệp Sống

Thư Mời Hội Thảo Chuyên Đề

Kính thưa Quý Cha Giám Huấn, Quý vị và cách riêng các bạn trẻ. “Không ai trên đời là một hoang đảo”. Là con người ai cũng phải sống và làm việc cùng với những người khác...

Thông tin hiệp sống tháng 11/2018

THƯ NGỎ III QUYÊN GÓP TU SỬA TRẦN NHÀ THỜ THÁNH MẪU KÍNH GỬI: Cộng Đoàn Nhà Thờ Thánh Mẫu và các Hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu. Linh mục Quản Nhiệm, LM Phụ Tá và toàn Ban Phục Vụ NT xin thông báo về tiến trình tu sửa trần nhà thờ Thánh Mẫu như sau:

Thông tin hiệp sống tháng 10/2018

Nhà thờ Thánh Mẫu của Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam do cha Gia-cô-bê Đỗ minh Lý xây dựng và được khánh thành vào năm 1960 dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội...

Thông tin hiệp sống tháng 07/2018

A. TIN LIÊN HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU - B. TIN LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HIỆP HỘI THÁNH MẪU - C. TIN LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HIỆP HỘI THÁNH MẪU - D. TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HIỆP HỘI THÁNH MẪU

Thông tin hiệp sống tháng 06/2018

A. TIN LIÊN HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU - B. TIN LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HIỆP HỘI THÁNH MẪU - C. TIN LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HIỆP HỘI THÁNH MẪU - D. TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HIỆP HỘI THÁNH MẪU

Thông tin hiệp sống tháng 05/2018

A. TIN LIÊN HỘI HIỆP HỘI THÁNH MẪU - B. TIN LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HIỆP HỘI THÁNH MẪU - C. TIN LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HIỆP HỘI THÁNH MẪU - D. TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HIỆP HỘI THÁNH MẪU

Thông tin hiệp sống tháng 02/2018

Ngày 25/01/2018 Lễ kính Thánh PhaoLô Bổn mạng Tu đoàn Hiệp Hội Thánh Phaolo Tông Đồ Dân Ngoại: Cha Đa Minh Tổng Giám Huấn, Cha Phao-lô Phụ Tá Giám Huấn cùng một số thành viên Hiệp Hội Thánh Mẫu...