Hiệp Sống Tin Mừng

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN, NĂM B

SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG - TIN MỪNG: Mc 1,14-20 (14) Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (15) Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần...

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN, NĂM B

CHU TOÀN SỨ MỆNH GIỚI THIỆU CHÚA CHO THA NHÂN - Tin mừng Gio-an đã thuật lại việc ông An-rê đã giới thiệu em là Si-mon với Đức Giê-su như sau: An-rê là anh của Si-mon Phê-rô, ông đã được thầy là Gio-an Tẩy giả giới thiệu Đức Giê-su với ông...

CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA - NĂM B

SỐNG HIỀN HÒA VÀ KHIÊM HẠ NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊ-SU - TIN MỪNG: Mc 1,6b-11 (c 7) Khi ấy, Gio-an rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho Người: (c 8) Tôi làm phép rửa cho anh em nhờ nước;...

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

ĐỂ NÊN ÁNH SÁNG DẪN ĐƯỜNG CHO THA NHÂN - TIN MỪNG: Mt 2,1-12 (1) Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem (2) và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu?

LỄ MẸ THIÊN CHÚA

ĐỂ NÊN CON THẢO CỦA MẸ MA-RI-A - TIN MỪNG: Lc 2,15-21. (15) Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết....

LỄ THÁNH GIA - B

XÂY DỰNG MÁI ẤM GIA ĐÌNH HÔM NAY - TIN MỪNG: Lc 2, 22-40: (22) Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, (23) như đã chép trong Luật Chúa rằng:

LỄ BAN NGÀY GIÁNG SINH

ĐỨC GIÊ-SU LÀ ÁNH SÁNG CHIẾU SOI CHO MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIAN - Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người... Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,...

LỄ GIÁNG SINH

CHÚNG TA ĐI TÌM CON CHÚA RA ĐỜI - TIN MỪNG: Lc 2,15-20. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết” (c. 15)....

LỄ ĐÊM GIÁNG SINH

LOAN BÁO TIN MỪNG GIÁNG SINH THẾ NÀO? - “Này tôi báo cho anh em một Tin mừng trọng đại, cũng là Tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Vua Đa-vít. Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa” (Lc 2,10-11).

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - B

CÙNG MẸ ĐÓN CHÚA ĐẾN - TIN MỪNG: Lc 1,26-38. (c 26) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, (c 27) gặp một Trinh Nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se,...