Hiệp Sống Tin Mừng

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - B

CHẠNH LÒNG THƯƠNG VÀ QUÊN MÌNH PHỤC VỤ - TIN MỪNG: Mc 6,30-34. (30) Các Tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy...

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - B

CHỨNG NHÂN GIÁ TRỊ HƠN THẦY DẠY - TIN MỪNG : Mc 6,7-13. (7) Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. (8) Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường,...

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - B

PHẢI TRÁNH ÓC THÀNH KIẾN ĐỂ ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ - TIN MỪNG: Mc 6,1-6 (1) Đức Giê-su ra khỏi đó, và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. (2) Đến ngày Sa-bát,...

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - B

TÍN THÁC VÀO TÌNH THƯƠNG THIÊN CHÚA - TIN MỪNG: Mc 5,21-43 (21) Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ...

LỄ THÁNH PHÊRÔ và PHAOLÔ

ĐỨC TIN VÀ ĐỨC MẾN LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀM TÔNG ĐỒ - TIN MỪNG: (13) Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói con Người là ai?”

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - B

QUYỀN UY TRÊN THIÊN NHIÊN - TIN MỪNG: Mc 4,35-41 (c 35) Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (36) Bỏ đám đông ở lại,...

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

SỨ VỤ TIỀN HÔ HÔM NAY - TIN MỪNG: Lc 1,57-66.80: (57) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. (58) Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà...

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - B

SỨC SỐNG CỦA MẦU NHIỆM NƯỚC THIÊN CHÚA - TIN MỪNG: Mc 4,26-34 26 Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức,...

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN - B

ĐỂ NÊN ANH EM THỰC SỰ CỦA CHÚA GIÊ-SU - TIN MỪNG: Mc 3,20-35 20 Hôm ấy, Ðức Giê-su trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được....

LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

HIỆP THÔNG VỚI CHÚA THÁNH THỂ - TIN MỪNG: Mc 14,12-16.22-26 (12) Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?