Hiệp Sống Tin Mừng

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - B

VÀO TRONG VINH QUANG NGANG QUA ĐAU KHỔ - TIN MỪNG: Mc 8,27-35 (27) Đức Giê-su và các môn đệ của người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?...

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - B

ÉP-PHA-THA: XIN MỞ TAI MỞ MIỆNG VÀ MỞ LÒNG TRÍ CON - TIN MỪNG: Mc 7,31-37 (31) Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đon, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. (32) Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su,...

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - B

THẾ NÀO LÀ MỘT NGƯỜI CÓ LÒNG ĐẠO ĐỨC THỰC SỰ? - TIN MỪNG: Mc 7,1-8.14-15.21-23 (1) Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. (2) Họ thấy một vài môn đệ của Người...

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - B

CHỌN TIN VÀ SỐNG THEO LỜI CHÚA VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ - TIN MỪNG: Ga 6,54a.60-69 (54a) Khi nghe Đức Giê-su tuyên bố: “Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời”, (60) nhiều môn đệ của Người liền nói: ...

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - B

ĐÓN NHẬN THÁNH THỂ ĐỂ NÊN GIỐNG CHÚA - TIN MỪNG: Ga 6,51-58 (51) Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt Tôi đây,...

LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (15/08)

MA-RI-A DIỄM PHÚC HƠN MỌI NGƯỜI NỮ - TIN MỪNG: Lc 1,39-56 (39) Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa...

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - B

THÁNH THỂ: MAN-NA MỚI TRÊN ĐƯỜNG VỀ QUÊ TRỜI - TIN MỪNG: Ga 6,41-51. (41) Người Do Thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là Bánh từ trời xuống”. (42) Họ nói:

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - B

BÁNH BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI LÀ CHÚA GIÊ-SU - TIN MỪNG: Ga 6,24-35 (24) Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm kiếm Người...

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - B

CHIA SẺ TẤM BÁNH TÌNH NGƯỜI - TIN MỪNG: Ga 6,1-15. (1) Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển hồ Ti-bê-ri-a. (2) Có đông đảo dân chúng đi theo Người,...

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - B

CHẠNH LÒNG THƯƠNG VÀ QUÊN MÌNH PHỤC VỤ - TIN MỪNG: Mc 6,30-34. (30) Các Tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy...