Chia Sẻ - Suy Niệm

Anh em hãy đi rao giảng (Mc 6, 7-13)

Bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu “gọi 12 Tông đồ và sai từng người một, Người trao cho các ông quyền trừ quỉ” với sứ mạng “Đi rao giảng và kêu gọi người ta sám hối”. Đức Giêsu truyền cho các ông:

Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em (Ga 20; 21)

Bài Tin mừng hôm nay tường thuật lại việc Chúa Giêsu gặp gỡ các tông đồ, trước ngày Chúa chia tay các ông để về lại với Cha, đấng ngự trên trời. Và cũng là lúc Chúa trao ban Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa ngự đến trên các ông và mọi người.