Bài Hát Thường Dùng

Hát ca sinh hoạt phục vụ HHTM

Ta ra đi đem hy vọng, đem tin yêu cho muôn người: Hiệp Hội Thánh Mẫu hiên ngang vươn lên quyết tiến tới. Ta hy sinh đem Tin Mừng, với Chúa thánh hóa thế trần Quyết phụng sự tận hiến cuộc đời mở mang Nước Trời.

MỘT SỐ BÀI HÁT THƯỜNG DÙNG

Thánh Thần! Khấn xin ngự đến! Hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, Này dương gian, Xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến! Chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, Xin Ngài hãy đến! Hiển linh Ngài ơi!

1